اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،7 اسفند 1398

جلسات سخنرانی هفتگی علمی – پژوهشی

 

توسط معاونت پژوهشی برگذار شده است :

" اینترنت اشیا " و " اقیانوس قرمز ، اقیانوس آبی "

سخنرانان : خانم دکتر مباشری ، مهندس عطاران

سه شنبه 28 آذر ماه 1396

مکان : 306

زمان : 12 الی 14