بازدید علمی

دانشجویان ارشد معماری در روز شنبه مورخ 29مهر1396 به همراه جناب آقای دکتر یزدانی برای درس طراحی 2 از سایت دانشگاه فردوسی و دانشکده معماری و شهرسازی دیدن کردند.