کسب رتبه اول

کسب رتبه 1 کشوری در مسابقات طراحی ایستگاه های اتوبوس بیولوژیکی توسط دانشجویان

معماری موسسه آموزش عالی خاوران