اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
پنجشنبه، 19 تیر 1399

کسب رتبه اول

کسب رتبه 1 کشوری در مسابقات طراحی ایستگاه های اتوبوس بیولوژیکی توسط دانشجویان

معماری موسسه آموزش عالی خاوران