معرفی و اعزام دانشجویان فعال معماری

 
 
 
 
معرفی و اعزام دانشجویان فعال معماری خاوران به سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی
پیرامون ارایه ایده درطراحی باغ بام های مشهد وشرکت در کارگروه طراحی نظام مهندسی
 
 
📞ثبت نام: ارسال نام به ایدی @art_tvk مهندس توکلی فر