اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

 
 
عنوان پایان نامه :  
 
ارزیابی عوامل موثر در توانمندسازی اقتصادی سکونت گاه های غیررسمی (نمونه موردی شهرک حجّت مشهد)
 
 
استاد راهنما :. دکتر  احمدیان
 
دانشجو : بهزاد گل افشان
 
تاریخ دفاع : 96/6/29
 
ساعت: 11