افتخار آفرینی

 
 
 
 
افتخار آفرینی دانش آموخته معماری خاوران
امیررضا رخشانی
در کسب طرح برگزیده مسابقه ملی میرمیران با عنوان معماری پویا