تفاهم نامه با شهرداری

 

امضا تفاهم نامه مشترک همکاری با شهرداری ثامن