تمرین درس عکاسی

تمرین درس عکاسی دانشجویان معماری داخلی در خانه تاریخی داروغه مشهد
دانشجویان باید از فضایی نزدیک حداقل 6 شات با عمق مناسب تهیه کنند.