اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :      
 
 
تحلیلی بر توسعه حمل و نقل محور به کار گرفته شده در گسترش فیزیکی شهر و آثار مرتبط با آن
 
نمونه موردی : ایستگاه های وکیل آباد، سید رضی، طالقانی و غدیر خط 1 قطار شهری مشهد
 
 
استاد راهنما :. دکتر حاتمی نژاد
 
دانشجو : سارا پاسبان
 
تاریخ دفاع : 96/6/29
 
ساعت: 13