اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :    
شبیه سازی سازمان فضایی متأثر از سیستم های غیرفعال خورشیدی جهت ارائه راهبرد طراحی مجتمع توریستی تفریحی قنات قصبه گناباد
 
 
استاد راهنما :. دکتر هیروفرکیش
 
دانشجو : فاطمه داودی مقدم
 
تاریخ دفاع : 96/6/27
 
ساعت: 13