اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 16 تیر 1399

چاپ مقاله

مقاله جدید جناب آقای دکتر  مباشری ریاست محترم موسسه در نشریه علمی-ترویجی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی به چاپ رسید.

 

مشاهده