خبر خوب

 

 

 

امکان معرفی دانشجویان به سازمان فنی و حرفه ای ارم

مشهد برای گذراندن دوره کارآموزی فراهم شد.

 

 

 

دریافت مدرک فنی حرفه ای با کدمعتبر
دوره های کاربردی و مهارتی
پاس کردن درس کارآموزی