جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

#جلسات #سخنرانی #هفتگی_تازه_های_علمی #پژوهشی #اساتید #هیات_علمی #موسسه_آموزش_عالی_خاوران
 
عنوان سخنرانی:
اثر رویکرد RFD بر افزایش قدرت ورزشکاران
 
سخنران: 
جناب آقای دکتر مبهوت مقدم
 
تاریخ سخنرانی: 1401/03/10
ساعت برگزاری : 13 الی 15