بسته های معیشتی

امور فرهنگی موسسه طبق سنوات هرساله با کمک عموم اساتید همکاران گرامی دانشجویان فعال فرهنگی و بسیج موسسه آموزش عالی خاوران ودیگر دانشگاه ها و موسسات اقدام به تهیه وتوزیع بسته های مواد غذایی جهت کمک به نیازمندان تحت عنوان طرح مومنانه رزمایش همدلی کرده است 

درنهایت با همیاری آستان قدس رضوی 313 پک مواد غذایی تهیه و در تاریخ 1401/2/8 بین نیازمندان حاشیه شهر توزیع گردید