اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،14 خرداد 1399

بازدید از پروژه های شهرداری ثامن مشهد

 

بازدید از پروژه های شهرداری ثامن مشهد با حضور دکتر مشرقی و دکتر میرشفیع معاون پژوهشی شهرداری 

اعطای کمک هزینه به دانشجویان برای همکاری با شهرداری ثامن