آزمایشگاه گروه عمران

آزمايشگاه گروه عمران در مهرماه 1387در مکان دائمی موسسه آموزش عالی خاوران افتتاح شد که این آزمایشگاه با توجه به نیاز دانشجویان و ورود تجهیزات جدید، سالانه مجهزتر خواهد شد.

 

 

 

عناوین دروسی که در این آزمایشگاه تدریس می شود به شرح زیر می باشد:

1-      آز بتن

2-      آز مكانيك خاك وپي

3-       آز مصالح ساختماني