مسابقات کشتی

مسابقات کشتی دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی منطقه 9 کشور در روز چهارشنبه مورخ 1396/10/06 در خانه کشتی مجموعه شهید بهشتی برگزار گردید که نمایندگان ما در این دوره از مسابقات حائز مقام های ذیل گردیدند:

 

اعضای تیم: رضا حاجی نژاد، ناصر جاودانی فر، محمدرضا ابراهیم زاده، عماد حبشی زاده،محمد مهین داوودی،امیر حسین قربان علیزاده، محمد اسماعیل عبداللهی، محمد جواد سلاطین، ناصر علی محمدی، فرزین شاهباز ورانلو، سعید علی باقری   مربی:مرتضی کرمانی

 

 

 

1-امیر حسین قربان علی زاده کشتی آزاد وزن ۸۶        مقام دوم

2-رضا حاجی نژاد کشتی آزاد وزن ۶۱ کیلو               مقام سوم

3-ناصر جاودانی کشتی آزاد وزن ۶۵ کیلو                  مقام سوم

4-محمد مهین داوودلی  کشتی آزاد وزن ۷۹ کیلو       مقام سوم

5-ناصر علی محمدی کشتی آزاد وزن ۹۷ کیلو            مقام سوم

6-سعید علی باقری کشتی فرنگی وزن ۷۹ کیلو           مقام سوم