اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،7 اسفند 1398

روزبزرگداشت حافظ

امورفرهنگی موسسه با همکاری کانون های دانشجویی هنر و فرهنگ ورسانه به مناسبت روز بزرگداشت حافظ مورخ

97/7/18 اقدام به برگزاری مراسم حافظ خوانی نمود.

این مراسم با حضور کارشناس مربوطه وبا استقبال حداکثری دانشجویان همراه بود.